Regulamin zamówień

§1
DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni wolnych od pracy.

Konsument – w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zwany dalej KO

Sklep – sklep internetowy Włodek Rysuje prowadzony przez Sprzedawcę na stronie pod adresem https://wlodekrysuje.com

Sprzedawca – Izabela Włodek Rysuje zwany dalej WR.

NIP: 9522033931

 

§2

KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Adres e-mail: kontakt@wlodekrysuje.com

Nr telefonu: +48 609492491

Izabela Włodek Rysuje NIP: 9522033931

 

§3

WYMOGI

Dla prawidłowego funkcjonowania sklepu niezbędne jest:

 • urządzenie z dostępem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz cookies.

Dodatkowo do złożenia zamówienia niezbędne jest aktywne konto poczty e-mail.

 

§4

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Całkowita cena portretu zostaje wyświetlona na stronie sklepu przy składaniu zamówienia.
 2. WR zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy.
 3. Zlecenie składa się za pomocą formularza przypisanego do produktu na stronie https://wlodekrysuje.com. KO podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 4. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego złożenia, zaakceptowania Regulaminu i Polityki Prywatności przez KO, oraz opłacenia zamówienia.
 5. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy KO a WR.
 6. WR przekaże KO potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży w formie mailowej najpóźniej 14 dni od dostarczenia towaru.
 7. KO składa zamówienie poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

 

§5

PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego: zwykłym przelewem na rachunek bankowy WR mBank 30 1140 2004 0000 3202 7630 9366, lub za pomocą płatności online
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 3. Za zamówienie należy zapłacić w terminie 5 dni roboczych od otrzymania informacji o kwocie.
 4. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. KO ma prawo wycofać swoją akceptację.

 

§6

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. WR jest obowiązany do dostarczenia towaru pozbawionego wad.
 2. Termin realizacji zamówienia w formie plakatu wynosi 8÷30 dni roboczych, jednak WR zastrzega sobie możliwość wydłużenia tego czasu w okresie okołoświątecznym. Dokładną informację o terminie realizacji klient otrzyma drogą mailową wraz z ceną zamówienia. Terminy niektórych zamówień mogą być ustalane indywidualnie.
 3. Jeżeli termin realizacji nie zadowala klienta, ma on prawo odstąpić od umowy przed dokonaniem płatności.
 4. W przypadku towaru będącego portretem rysowanym na zamówienie, WR przystąpi do realizacji zamówienia po przesłaniu mu przez Kupującego zdjęcia lub zdjęć, na podstawie których ma być opracowany portret i opłaceniu go.
 5. Zdjęcia KO jest zobowiązany przesłać na adres mailowy kontakt@wlodekrysuje.com
 6. Opóźnienie w otrzymaniu zdjęć może się wiązać w opóźnieniu realizacji zamówienia które liczone jest od daty złożenia zamówienia i dokonania płatności.
 7. Opóźnienie w otrzymaniu zamówienia może się wiązać z nieodpowiadaniem przez klienta na wiadomości mailowe lub z powodu poprawek w projekcie.
 8. Termin realizacji portretów wynosi 8÷20 dni roboczych jednak WR zastrzega sobie możliwość wydłużenia tego czasu w okresie okołoświątecznym. Dokładną informację o terminie klient otrzyma drogą mailową wraz z ceną zamówienia.
 9. Po opłaceniu zamówienia WR zobowiązuje się do wykonania portretu. Projekt portretu kupujący otrzymuje na swoja skrzynkę mailową do akceptacji. W portrecie WR zobowiązuje się wprowadzić poprawki, jeśli są one konieczne.
 10. Poprawki są bezpłatne jeśli kupujący wymieni je w jednej wiadomości zwrotnej. Jeśli po wprowadzonych poprawkach WR otrzyma kolejne poprawki to są one dodatkowo płatne 20 zł od poprawionego elementu.
 11. WR wykonuje portrety na podstawie otrzymanych od kupującego zdjęć. Jeśli Kupujący po otrzymaniu od WR portretu do akceptacji stwierdzi, że chciałby aby portret był rysowany z innych zdjęć, których WR wcześniej nie otrzymał to WR wykonuje takie zlecenie po dopłacie 50 zł od postaci.
 12. Towary dostarczane są (w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał KO:
 • za pośrednictwem firmy InPost,
 • drogą elektroniczną, jako treść cyfrowa.
 1. Towary mogą być dostarczone wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§7
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. KO ma prawo odstąpienia od umowy zawartej ze WR za pośrednictwem Witryny, z zastrzeżeniem § 9 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
 2. Termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia:
 • w którym KO wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
 • w którym KO wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, dostarczanych osobno.
 • zawarcia umowy - w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 1. Aby KO mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować WR, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 2. Celem odstąpienia od umowy, KO powinien wyrazić taką chęć, przesyłając ją na adres wlodekrysuje@gmail.com
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że KO wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§8
SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy WR zwraca KO wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez KO sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji KO o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że KO zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku KO nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Izabela Włodek Rysuje 05-400 Otwock, ul. Świerkowa 13/12, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym KO poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli KO odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 4. KO ponosi koszty zwrotu towaru.
 5. KO odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 6. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą KO również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów KO zostanie poinformowany przez WR w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

 

§9
WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KO w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji KO lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż KO.

 

§10
REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru, KO ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi w ciągu dwóch lat od dostarczenia towaru do KO
 2. Korzystając z rękojmi KO może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
 • przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
 • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
 • żądać usunięcia wady.
 1. WR prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 2. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do WR, KO jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt WR, na adres: Izabela Włodek Rysuje 05-400 Otwock, ul. Świerkowa 13/12.
 3. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez WR nastąpi w terminie do 14 dni.
 5. W celu złożenia reklamacji, KO postępuje zgodnie z poniższymi krokami:
 • Formularz zwrotu/reklamacji
  Wypełnij formularz zwrotu/reklamacji i dołącz go do przesyłki. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru produktu i przyczyna reklamacji, data zakupu oraz wystąpienia wady.

 • Odesłanie produktu
  Na adres mailowy zostanie wysłana etykieta do nadania paczki. Klient nie ponosi kosztów wysyłki wadliwego towaru. Składając reklamację proszę o odesłanie kompletnego produktu wraz z kopią faktury zakupu.

 • Wysyłka
  Reklamowany produkt należy wysłać na adres:
  Izabela Włodek Rysuje, ul. Świerkowa 13/12, 05-400 Otwock

§10 OPINIE

Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać opinie o produktach znajdujących się na stronie wlodekrysuje.com

WR nie weryfikuje, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.

§11
DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych przekazanych przez KO podczas korzystania ze Sklepu jest WR. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez WR – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – zgodnie z zasadą przejrzystości.

 

§12
ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez KO treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z KO niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby WR.
 5. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień KO wynikających z przepisów prawa.
 6. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

 

§13
ZMIANY

Wlodekrysuje.com zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu sklepu, jeśli będzie wymagać tego obowiązujące prawo, system informatyczny ulegnie przebudowie, bądź strona uzyska nowe funkcjonalności. Aktualny tekst regulaminu znajduje się pod adresem https://wlodekrysuje.com/regulamin

 

Wprowadzenie

Podanie danych osobowych na stronie https://wlodekrysuje.com jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. W przypadku niepodania danych osobowych, nie będę mogła zrealizować Twojego zmówienia. W każdej chwili masz prawo do wglądu do swoich danych osobowych, modyfikowania bądź usunięcia ich. W tym celu skontaktuj się ze mną pod adresem wlodekrysuje@gmail.com przy użyciu adresu email, z pomocą którego składałeś zamówienie. Moja firma Izabela Włodek Rysuje dokłada wszystkich starań, aby restryktywnie przestrzegać polityki bezpieczeństwa.

 

Informacja o Administratorze Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych wlodekrysuje.com jest Izabela Włodek Rysuje.

NIP: 9522033931

 

Podstawa prawna

W procesie przygotowywania witryny do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych osobowych, uwzględniono następujące dokumenty:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024);

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: "umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)."

 

Podjęte kroki

 Witryna wlodekrysuje.com stosuje następujące elementy systemu ochrony danych:

 • Certyfikat SSL, gwarantujący szyfrowanie połączenia z witryną w procesie wymiany informacji.
 • Szyfrowanie przesyłanych wiadomości email z pomocą TLS.
 • Witryna wymaga tylko danych niezbędnych do realizacji zamówień, wszelkie wrażliwe dane dotyczące adresu zamieszkania czy płatności są przesyłane środkami powszechnie uznanymi za bezpieczne (np. e-mailem).
 • Dostęp do danych osobowych mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone, co gwarantuje bezpieczeństwo Twoich danych.
 • System teleinformatyczny wlodekrysuje.com spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

 

 Sposób przetwarzania danych osobowych

 1.  Kontakt

Do skontaktowania się z witryną, niezbędne są następujące dane osobowe:

 

 • imię i nazwisko;
 • adres email.

 

Są one przesyłane, wraz z wiadomością, na skrzynkę mailową, która ułatwia agregację. Wysłane wiadomości są szyfrowane z pomocą TLS, co gwarantuje bezpieczeństwo komunikacji.

 

2. Składanie zamówień

Do złożenia zamówienia niezbędne są następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko;
 • adres email;
 • nr telefonu.

 

Są one przetwarzane przez wlodekrysuje.com w podanym poniżej zakresie:

 • imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane przewoźnikowi realizującemu dostawę paczki.

 

Informacja o ciasteczkach

Pliki cookies (pl. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu odwiedzającego wlodekrysuje.com. Witryna stosuje następujące rodzaje ciasteczek:

 

 • niezbędne – umożliwiające korzystanie z funkcjonalności strony;
 • analityczne – pozwalające zebrać informacje o sposobie korzystania z witryny.

Jeśli nie zgadzasz się na przechowywanie plików cookies, możesz wyłączyć te funkcjonalność w przeglądarce internetowej. Witryna myartuse.pl nie gwarantuje poprawnego działania po zastosowaniu tego procederu. Możesz również w każdej chwili usunąć zgromadzone ciasteczka w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 

Serwer

Witryna gromadzi dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz podczas połączenia. Dane gromadzone są w celach statystycznych i dotyczą: parametrów urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, IP, dostawcy usług internetowych, czy adresu z którego nastąpiło przekierowanie. Wykorzystywane są wyłącznie w celach optymalizacji witryny i nie są w żaden sposób łączone z danymi opisanymi w punkcie 5. polityki prywatności wlodekrysuje.com korzysta z serwerów OVH wyłącznie w celach hostingowych, firma nie ma dostępu do danych osobowych.

 

Google Analytics

Jednym z rodzajów opisanych w punkcie 6. ciasteczek analitycznych są te generowane przez usługę Google Analytics. Pomagają analizować adresy z których nastąpiło przekierowanie do witryny myartuse.pl oraz sposób korzystania z niej. Dane te są gromadzone na serwerach Google, które może przekazać je osobom trzecim, jeżeli wymaga tego lokalne prawo bądź gdy osoby te przetwarzają je w imieniu Google. Dane te również nie są w żaden sposób łączone z tymi opisanymi w punkcie 5. polityki prywatności.

 

Przekazywanie danych

Wlodekrysuje.com zastrzega sobie prawo do przekazania danych osobowych w przypadku, gdy nad Administratorem Danych Osobowych będzie ciążył obowiązek udostępnienia takich danych organom państwowym. Udostępnienie danych podmiotom trzecim (m.in. firmie realizującej druk bądź przewoźnikowi) jest niezbędne do zrealizowania zamówienia, na co klient wyraża zgodę, składając je.

 

Zmiany

Wlodekrysuje.com zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności, jeśli będzie wymagać tego obowiązujące prawo, system informatyczny ulegnie przebudowie, bądź strona uzyska nowe funkcjonalności. Aktualny tekst polityki prywatności znajduje się pod adresem https://wlodekrysuje.com/polityka-prywatnosci.

 

Prawa odwiedzającego

Odwiedzający witrynę ma prawo do odmowy przetwarzania danych osobowych, wglądu do już przesłanych danych, ma także możliwość aktualizacji lub usunięcia ich w dowolnym momencie. W tym celu zapraszam do kontaktu pod adresem wlodekrysuje@gmail.com.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl